ΑΡΧΙΚΗ

Το έργο «Ασφαλής Πλατφόρμα παροχής Βέλτιστης Διαχείρισης ως Υπηρεσία στο Ίντερνετ των Πραγμάτων – ΕΠΟΠΤΗΣ»(MIS 5048465)εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής  Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής … Περισσότερα