ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η σύγχρονη έκρηξη του Ίντερνετ των Πραγμάτων (ΙτΠ) οφείλεται σε λόγους όπως η τεχνολογική εξέλιξη του υλικού που επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων διεργασιών, της τεχνολογίας των αισθητήρων, αλλά και η ανάπτυξη κατάλληλων ενσωματωμένων λειτουργικών  συστημάτων που κάνουν εφικτές δυνατότητες, όπως η διασύνδεση με χρήση  IPv6, η αποθήκευση δεδομένων σε σχεσιακές βάσεις και τα πρωτόκολλα  δρομολόγησης για χαμηλής ισχύος δίκτυα με απώλειες. Παρά την ωρίμανση και βελτίωση του ΙτΠ, η ραγδαία εξέλιξή του έχει  δημιουργήσει και σοβαρό τεχνολογικό κατακερματισμό με πλατφόρμες  απομονωμένες από τις υπόλοιπες.

Η διαχείριση και εποπτεία ενός δικτύου ΙτΠ είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική και πολύπλοκη διαδικασία για μία σειρά από διαφορετικούς λόγους. Κατ’ αρχάς, ένα δίκτυο ΙτΠ αποτελείται από μεγάλο αριθμό ετερογενών συσκευών τόσο ως προς το υλικό όσο και το λογισμικό, αλλά και τον τύπο δικτυακής διαθεσιμότητας (διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνίας, π.χ. WiFi, IEEE 802.15.4, LoRa κ.λπ.). Επίσης, οι συσκευές ΙτΠ συχνά τοποθετούνται σε σημεία όπου είναι δύσκολη η ανθρώπινη πρόσβαση, με αποτέλεσμα σε περίπτωση βλάβης να είναι δύσκολος ο εντοπισμός και η επιδιόρθωσή τους. Ακόμη, η πολυμορφία και πολυπλοκότητα ενός δικτύου ΙτΠ οδηγεί στην εμφάνιση πολλών διαφορετικών τύπων σφαλμάτων (π.χ. σφάλματα δεδομένων, υλικού, λογισμικού, δικτύου κ.τ.λ.). Τέλος, οι πλατφόρμες ΙτΠ συχνά βρίσκονται στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων με πολλές από αυτές να επιτυγχάνουν λόγω της ελλιπούς προστασίας που οφείλεται τόσο στην άγνοια του αρμόδιου προσωπικού, όσο και στη χαμηλή υπολογιστική ισχύ των συσκευών αυτών που καθιστούν μη δυνατή τη χρησιμοποίηση ισχυρών κρυπτογραφικών αλγορίθμων.

Μία πλατφόρμα Διαχείρισης-ως-Υπηρεσία μπορεί να προσφέρει μία δια-λειτουργική λύση για την παρακολούθηση όλων των εμπλεκόμενων συσκευών σε δίκτυα ΙτΠ. Η υπηρεσία θα αποτελείται από κατάλληλο υλικό και λογισμικό για την παρακολούθηση παραμέτρων σε διάφορα επίπεδα, όπως εναπομένουσα ενέργεια συσκευής, χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας, στατιστικά δικτύου (πχ χαμένα πακέτα ανά πρωτόκολλο), ποιότητα σύνδεσης (RSSI, LQI) κ.τ.λ.. Οι παράμετροι αυτές θα συλλέγονται από τις έξυπνες συσκευές ΙτΠ και τις «πύλες» (gateways), και θα αποθηκεύονται στο υπολογιστικό νέφος, με σκοπό την επεξεργασία τους για τον εντοπισμό και την πρόβλεψη δυσλειτουργιών στο δίκτυο ΙτΠ, μέσω στατιστικών μεθόδων και μεθόδων μηχανικής μάθησης. Επίσης, μέσω οπτικοποίησης θα δίνεται μία πληρέστερη εικόνα για την κατάσταση του δικτύου και των συσκευών.

Οι βασικοί στόχοι του ΕΠΟΠΤΗ είναι:

  • Να σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει μία δια-λειτουργική και ασφαλή πλατφόρμα που θα παρέχει τη δυνατότητα Διαχείρισης-ως-Υπηρεσία σε δίκτυα ΙτΠ.
  • Να αναπτύξει τεχνικές συλλογής και οπτικοποίησης ετερογενών δεδομένων από δίκτυα ΙτΠ.
  • Να αξιοποιήσει στατιστικές μεθόδους και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία των συλλεγόμενων δεδομένων και τον αυτόματο εντοπισμό και πρόβλεψη σφαλμάτων/δυσλειτουργιών σε δίκτυα ΙτΠ.