ΑΡΧΙΚΗ

Το έργο «Ασφαλής Πλατφόρμα παροχής Βέλτιστης Διαχείρισης ως Υπηρεσία στο Ίντερνετ των Πραγμάτων – ΕΠΟΠΤΗΣ»(MIS 5048465)εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής  Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και  χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η έναρξή του έγινε το Σεπτέμβριο 2019 και έχει διάρκεια 30 μηνών.

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ σκοπεύει να σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει μία ασφαλή πλατφόρμα η οποία θα παρέχει «Διαχείριση ως Υπηρεσία» (Management-as-a-Service) για την παρακολούθηση και διαχείριση ετερογενών δικτύων που ανήκουν στην κατηγορία του Ιντερνετ των Πραγμάτων (ΙτΠ). Η υπηρεσία αυτή θα καταστεί εφικτή μέσω της ανάπτυξης λογισμικού και της χρήση κατάλληλου υλικού που θα επιτρέψουν τη συλλογή δεδομένων, την αποθήκευσή τους, και την επεξεργασία τους για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την απόδοση ενός δικτύου και των συσκευών που το αποτελούν. Βασικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας αυτής θα είναι η δια-λειτουργικότητά της που θα επιτρέπει την επιτήρηση και διαχείριση δικτύων ΙτΠ που χρησιμοποιούν ετερογενείς τεχνολογίες τόσο σε υλικό όσο και σε λογισμικό. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν κατάλληλες διεπαφές χρήστη μέσω των οποίων θα γίνεται οπτικοποίηση των συλλεγόμενων δεδομένων και των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας τους.


Σχολιάστε