ΕΤΑΙΡΟΙ

Από το 1983, οπότε και ιδρύθηκε, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ) έχει μια μακρά ιστορία και διεθνώς αναγνωρισμένη παράδοση στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ-ΙΠ λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογίες αιχμής, τις σύγχρονες τάσεις, τις ερευνητικές και τεχνολογικές προκλήσεις διεθνώς, καθώς και τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Το ΙΤΕ-ΙΠ είναι πρωτοπόρος αρωγός στην εφαρμογή και υιοθέτηση των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα και στις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς και στοχεύουν στην ανάπτυξη μίας Κοινωνίας της Πληροφορίας προσβάσιμης και αποδεκτής από όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης του παραγόμενου έργου, το ΙΤΕ-ΙΠ έχει προχωρήσει, από το Δεκέμβριο του 2008, στην πιστοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.


Η Future Intelligence είναι μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών και προσφέρει ολοκληρωμένη σειρά λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών με ασύρματα μέσα και εφαρμογές τηλεμετρίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς των επικοινωνιών μεγάλης και μικρής εμβέλειας έχοντας ως πυλώνες δράσης την κατασκευή ενσωματωμένων συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών και την επιστημονική έρευνα αυτών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 έχει έδρα την Αθήνα, διατηρεί παράρτημα στα Ιωάννινα, ιδιόκτητη cloud υποδομή στο Ηράκλειο
Κρήτης. Η εταιρεία διαθέτει ISO 9001/2008, αξιοποιεί εργαλεία οικονομικής, λογιστικής διαχείρισης και διαθέτει εσωτερικά τμήματα κατασκευής υλικού και λογισμικού. Από το 2014 η εταιρεία φέρνει στην αγορά μια καινοτόμο πλατφόρμα διαχείρισης αισθητήρων (sensors) και μονάδων ελέγχου (actuators) που έχει την δυνατότητα συλλογής, ασύρματης αποστολής και ευφυούς διαχείρισης δεδομένων σε βιομηχανικά και αστικά περιβάλλοντα.